您当前位置:首页 > 金刚经原文

金刚经简体版注音

编辑:朱镶霞   时间:2019-03-28 18:56:12

金刚经金刚经全文金刚经译文

金刚经简体版注音

fǎ huì yīn yóu fēn dì yī

法会因由分第一

rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán·

如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园·

yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù·

与大比丘众千二百五十人俱·

ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí bō·rù shě wèi dài chéng·

尔时世尊·食时·著衣持钵·入舍卫大城·

qǐ shí·yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·hái zhì běn chǔ·

乞食·于其城中·次第乞已·还至本处·

fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò·

饭食讫·收衣钵·洗足已·敷座而坐·

shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr

善现启请分第二

shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jícóng zuò qǐ·

时长老须菩提·在大众中·即从座起·

piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hé zhǎng gōng jìng·

偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·

ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·

而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨·

shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí·

云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提·

rú rǔ suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū púsà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·

如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨·

rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·

发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住·

rú shì xiáng fú qí xīn·wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén·

如是降伏其心·唯然·世尊·愿乐欲闻·

dà chéng zhèng zōng fēn dì sān

大乘正宗分第三

fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·

佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心·

suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·

所有一切众生之类·若卵生·若胎生·

ruò shī shēng·ruò huà shēng·ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng·

若湿生·若化生·若有色·若无色·若有想·

ruò wú xiǎng·ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng·

若无想·若非有想非无想·

wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī·

我皆令入无余涅槃而灭度之·

rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·

如是灭度无量无数无边众生·

shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě·

实无众生得灭度者·

hé yǐ gù·xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·

何以故·须菩提·若菩萨有我相·

rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·jí fēi pú sà·

人相·众生相·寿者相·即非菩萨·

miào xíng wú zhù fēn dì sì

妙行无住分第四

fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·

复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·

suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·

所谓不住色佈施·不住声香味触法佈施·

xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shībù zhù yú xiāng·

须菩提·菩萨应如是佈施·不住于相·

hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī·qí fú dé bù kě sī liang·

何以故·若菩萨不住相佈施·其福德不可思量·

xū pú tí·yú yì yún hé·dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu·

须菩提·于意云何·东方虚空可思量不·

fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

不也·世尊·须菩提·

nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fǒu·

南西北方·四维上下虚空·可思量不·

fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

不也·世尊·须菩提·

pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·

菩萨无住相佈施·福德亦复如是不可思量·

xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·

须菩提·菩萨但应如所教住·

rú lǐ shí jiàn fēn dì wǔ

如理实见分第五

xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiāng jiàn rú lái fǒu·

须菩提·于意云何·可以身相见如来不·

fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ shēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·

不也·世尊·不可以身相得见如来·何以故·

rú lái suǒ shuō shēn xiāng·jí fēi shēn xiāng·

如来所说身相·即非身相·

fó gào xū pú tí·fán suǒ yǒu xiāng·jiē shì xū wàng·

佛告须菩提·凡所有相·皆是虚妄·

ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng·jí jiàn rú lái·

若见诸相非相·则见如来·

zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù

正信稀有分第六

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·

须菩提白佛言·世尊·颇有众生·

dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fú·

得闻如是言说章句·生实信不·

fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·

佛告须菩提·莫作是说·

rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·

如来灭后·后五百岁·有持戒修福者·

yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·

于此章句·能生信心·以此为实·

dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·

当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·

yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·

已于无量千万佛所·种诸善根·

wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·

闻是章句·乃至一念生净信者·

xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·

须菩提·如来悉知悉见·

shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·

是诸众生·得如是无量福德·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·

何以故·是诸众生·

wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·

无复我相·人相·众生相·寿者相·

wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·

无法相·亦无非法相·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiāng·

何以故·是诸众生·若心取相·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

则为著我人众生寿者

ruò qǔ fǎ xiāng·jí zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

若取法相·即著我人众生寿者·

hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·

何以故·若取非法相·

jí zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

即著我人众生寿者·

shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·

是故不应取法·不应取非法·

yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·

以是义故·如来常说·

rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·

汝等比丘·知我说法·如筏喻者·

fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·

法尚应舍·何况非法·

wú dé wú shuō fēn dì qī

无得无说分第七

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē·

如来得阿耨多罗三藐三菩提耶·

rú lái yǒu suǒ shuō fa yē·

如来有所说法耶·

xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

须菩提言·如我解佛所说义·

wú yǒu dìng fǎ·míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

无有定法·名阿耨多罗三藐三菩提·

yì wú yǒu dìng fǎ·rú lái kě shuō·

亦无有定法·如来可说·

hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō fa·

何以故·如来所说法·

jiē bù kě qǔ·bù kě shuō·fēi fǎ·fēi fēi fǎ·

皆不可取·不可说·非法·非非法·

suǒ yǐ zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu chā bié·

所以者何·一切贤圣·皆以无为法而有差别·

yī fǎ chū shēng fēn dì bā

依法出生分第八

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī·

若人满三千大千世界七宝·以用佈施·

shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō bù·

是人所得福德·宁为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·

何以故·是福德·即非福德性·

shì gù rú lái shuō fú dé duō·

是故如来说福德多·

ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì děng·

若复有人·于此经中·受持乃至四句偈等·

wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ·

为他人说·其福胜彼·

hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·

何以故·须菩提·一切诸佛·

jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū·

及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法·皆从此经出·

xū pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ·

须菩提·所谓佛法者·即非佛法·

yī xiāng wú xiāng fēn dì jiǔ

一相无相分第九

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·

须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·

xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

须菩提言·不也·世尊·何以故·

xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù·

须陀洹名为入流·而无所入·

bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán·

不入色声香味触法·是名须陀洹·

xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·斯陀含能作是念·

wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

我得斯陀含果不·须菩提言·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·

斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含·

xū pú tí·yú yì yún hé·e nà hán néng zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·阿那含能作是念·

wǒ dé e nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

我得阿那含果不·须菩提言·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

e nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·

阿那含名为不来·而实无不来·

shì gù míng e nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·

是故名阿那含·须菩提·于意云何·

e luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào fǒu·

阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不·

xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

须菩提言·不也·世尊·何以故·

shí wú yǒu fǎ·míng ā luó hàn·

实无有法·名阿罗汉·

shìzūn·ruò e luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·

即为著我人众生寿者·世尊·

fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·

佛说我得无挣三昧·人中最为第一·

shì dì yī lí yù e luó hàn·

是第一离欲阿罗汉·

shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù e luó hàn·

世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉·

shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

世尊·我若作是念·我得阿罗汉道·

shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě·

世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者·

yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·

以须菩提实无所行·而名须菩提·

shì yào ā lán nà xíng·

是乐阿兰那行·

zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí

庄严净土分第十

fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·

佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·

yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·fǒu yě·shì zūn·

于法有所得不·不也·世尊·

rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ dé·

如来在然灯佛所·于法实无所得·

xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·

须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·

庄严佛土者·即非庄严·是名庄严·

shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·

是故须菩提·诸菩萨摩诃萨·

yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

应如是生清净心·不应住色生心·

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

不应住声香味触法生心·

yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·

应无所住而生其心·须菩提·

pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·

譬如有人·身如须弥山王·于意云何·

shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·

是身为大不·须菩提言·甚大·世尊·

hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·

何以故·佛说非身·是名大身·

wú wéi fú shèng fēn dì shí yī

无为福胜分第十一

xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·

须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·

yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·

于意云何·是诸恒河沙·宁为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·

须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·

hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ·

何况其沙·须菩提·我今实言告汝·

ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

若有善男子·善女人·

yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·

以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界·

yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu·

以用布施·得福多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·

佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·

nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō·

乃至受持四句偈等·为他人说·

ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·

而此福德·胜前福德·

zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr

尊重正教分第十二

fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等·

dāng zhī cǐ chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·

当知此处·一切世间天人阿修罗·

jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ miào·

皆应供养·如佛塔庙·

hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí dú sòng·

何况有人·尽能受持读诵·

xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ·

须菩提·当知是人·成就最上第一稀有之法·

ruò shì jīng diǎn suǒ zài zhī chù·jí wéi yǒu fó·

若是经典所在之处·即为有佛·

ruò zūn zhòng dì zǐ·

若尊重弟子·

rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān

如法受持分第十三

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

尔时须菩提白佛言·世尊·

dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·

当何名此经·我等云何奉持·

fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·

佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜·

yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·

以是名字·汝当奉持·所以者何·

xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·

须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜·

shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·

是名般若波罗蜜·须菩提·

yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa bù·

于意云何·如来有所说法不·

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō·

须菩提白佛言·世尊·如来无所说·

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō bù·

三千大千世界·所有微尘·是为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

xū pútí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·

须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘·

rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·

如来说世界·非世界·是名世界·

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

kě yǐ sān shí èr xiāng jiàn rú lái bù·

可以三十二相见如来不·

fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiāng dé jiàn rú lái·

不也·世尊·不可以三十二相得见如来·

hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiāng·jí shì fēi xiāng·

何以故·如来说三十二相·即是非相·

shì míng sān shí èr xiāng·xū pú tí·

是名三十二相·须菩提·

ruòyǒu shàn nánzǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī·

若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施·

ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·

若复有人·于此经中·乃至受持四句偈等·

wéi tā rén shuō qí fú shèn duō·

为他人说其福甚多·

lí xiāng jì miè fēn dì shí sì

离相寂灭分第十四

ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·

尔时须菩提·闻说是经·深解义趣·

tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·

涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊·

fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn·

佛说如是甚深经典·

wǒ cóng xī lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·

我从昔来·所得慧眼·未曾得闻如是之经·

shì zūn·ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·

世尊·若复有人·得闻是经·信心清净·

jí shēng shí xiāng·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé·

则生实相·当知是人·成就第一稀有功德·

shì zūn·shì shí xiāng zhě·zé shì fēi xiāng·

世尊·是实相者·即是非相·

shì gù rú lái shuō míng shí xiāng·shì zūn·

是故如来说名实相·世尊·

wǒ jīn dé wén rú shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·

我今得闻如是经典·信解受持·不足为难·

ruò dāng lái shì·hòu wǔ bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng·

若当来世·后五百岁·其有众生·

dé wén shì jīng·xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī yǒu·

得闻是经·信解受持·是人即为第一稀有·

hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

何以故·此人无我相·人相·众生相·

shòu zhě xiāng·suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiāng jí shì fēi xiāng·

寿者相·所以者何·我相即是非相·

rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng·jí shì fēi xiāng·

人相众生相寿者相·即是非相·

hé yǐ gù·lí yī qiē zhū xiāng·zé míng zhū fó·

何以故·离一切诸相·即名诸佛·

fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·

佛告须菩提·如是如是·

ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·

若复有人·得闻是经·不惊不怖不畏·

dāng zhī shì rén·shèn wéi xī yǒu·hé yǐ gù·xū pú tí·

当知是人·甚为稀有·何以故·须菩提·

rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì·

如来说第一波罗蜜·即非第一波罗蜜·

shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì·

是名第一波罗蜜·须菩提·忍辱波罗蜜·

rú lái shuō fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù·

如来说非忍辱波罗蜜·是名忍辱波罗蜜·何以故·

xū pú tí·rú wǒ xī wéi gē lì wáng gē jié shēn tǐ·

须菩提·如我昔为歌利王割截身体·

wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·

我于尔时·无我相·无人相·无众生相·

首页1234尾页

本文链接:金刚经简体版注音

上一篇:为什么金刚经晚上不能念

下一篇:金刚经注音版香赞

经藏网