您当前位置:首页 > 金刚经原文

金刚经第六品带拼音

编辑:朱志强   时间:2019-06-13 17:19:54

金刚经金刚经全文金刚经译文

《金刚经》是非常经典的经文,也是佛经中的大乘经文,对我们有很大的帮助。《金刚经》全文 共分为三十二品,接下来让我们一起来看一下,《金刚经》第六品带拼音。

金刚经第六品带拼音

zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù

正信稀有分第六

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·

须菩提白佛言·世尊·颇有众生·

dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fú·

得闻如是言说章句·生实信不·

fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·

佛告须菩提·莫作是说·

rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·

如来灭后·后五百岁·有持戒修福者·

yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·

于此章句·能生信心·以此为实·

dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·

当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·

yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·

已于无量千万佛所·种诸善根·

wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·

闻是章句·乃至一念生净信者·

xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·

须菩提·如来悉知悉见·

shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·

是诸众生·得如是无量福德·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·

何以故·是诸众生·

wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·

无复我相·人相·众生相·寿者相·

wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·

无法相·亦无非法相·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiāng·

何以故·是诸众生·若心取相·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

则为著我人众生寿者

ruò qǔ fǎ xiāng·jí zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

若取法相·即著我人众生寿者·

hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·

何以故·若取非法相·

jí zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

即著我人众生寿者·

shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·

是故不应取法·不应取非法·

yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·

以是义故·如来常说·

rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·

汝等比丘·知我说法·如筏喻者·

fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·

法尚应舍·何况非法·

本文链接:金刚经第六品带拼音

上一篇:金刚经第二品讲解

下一篇:金刚经的作用和好处

友情链接:

经藏网